Oferta

Oferta 2017-10-27T16:53:25+02:00

Swoją ofertę kierujemy głównie do instytucji gminnych, które zajmują się problemami Polaków. Emigracja i brak wsparcia osób najbliższych, prowadzi do kryzysów, dlatego też pomagamy skierowanym do nas osobom, które:

– przeżywają problemy w kontaktach rodzinnych np: małżonkiem, rodzicami, dziećmi;
– potrzebują wsparcia w związku z kryzysem w rodzinie,
– nie potrafią tworzyć harmonogramu dnia rodziny,
– mają problemy z uzależnieniami i współuzależnieniem,
– nie spełniają się w roli rodzica i małżonka,
– nie radzą sobie ze złością, gniewem, żalem,
– odczuwają trudności z adaptacją do życia holenderskim społeczeństwie,
– mają problemy finansowe, administracyjne czy prawne,
– zaniedbują swoje obowiązki względem regulacji społeczno-prawnych placówek państwowych w Holandii.

Priorytetem naszej organizacji jest pomoc dzieciom i młodzieży, których prawidłowy rozwój, czy też bezpieczeństwo są zakłócone przez problemy lub zaniedbania swoich rodziców/opiekunów.

Nasze działania określane są na podstawie indywidualnych potrzeb danego klienta. Na podstawie rozmowy wstępnej, tworzymy plan działania, w którym dążymy do wzmocnienia motywacji wewnętrznej rodziny i jej poszczególnych członków, przy tym rozwiązując jej problemy finansowe, administracyjne i społeczne. Naszym celem jest ograniczenie do minimum wszystkich negatywnych czynników mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na naszego podopiecznego i jego rodzinę.

Nasz zespół składający się z psychologa/familiologa i specjalisty ds. finansów i administracji społecznej, bada sytuację naszego klienta i dostosowuje plan działania, po którego zrealizowaniu, klient zdolny jest funkcjonować samodzielnie.

Polscy imigranci, którzy przyjeżdżają do Holandii napotykają trudności związane z różnicami w funkcjonowaniu holenderskiego społeczeństwa a doświadczeniami wyniesionymi z Polski. Przykładowo błędy administracyjne prowadzące do długów, problemy adaptacyjne powodujące długotrwały stres i nałogi, wymagają działań profilaktycznych. Ze względu na te trudności, tworzymy projekty, które uświadamiają różnice istniejące między tymi dwoma krajami i przeciwdziałamy negatywnym konsekwencjom z tego wynikających.